แนะนำ

7.ข่าวประชาสัมพันธ์
- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - พ.ศ.2569) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-27 15:05:03 ,อ่าน 6 )
- วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โดยนายทองก้อน ขอดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “ 26 มิถุนายน 2567 ” # คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2567 : รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา # วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ชองทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (9 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-26 10:20:36 ,อ่าน 11 )
- ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด ”รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” (6 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-19 15:20:02 ,อ่าน 9 )
- ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ประจำปี 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-19 14:10:57 ,อ่าน 8 )
- ประกาศ อบต.บ้านหวาย เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-12 13:15:22 ,อ่าน 13 )
- ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-12 11:30:55 ,อ่าน 11 )
- ข้อมูลศาสนสถาน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (ข้อมูล เดือนมิถุนายน 2566) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-12 11:10:14 ,อ่าน 0 )
- ฐานข้อมูล ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตำบลบ้านหวาย (update ตุลาคม 2566) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-12 11:05:34 ,อ่าน 10 )
- การจัดตั้งชมรมกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) ....เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ร่วมต่อต้านยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นตัวอย่างกลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านหวายจัดตั้งชมรมกีฬา โดยยื่นเอกสารได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บ้านหวาย ได้ในวันเวลาราชการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-10 13:45:06 ,อ่าน 12 )
- ประกาศมาตรการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำปีการศึกษา 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-10 10:05:05 ,อ่าน 10 )
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนออมขยะ (โซนตะวันออก) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-07 16:00:16 ,อ่าน 10 )
- รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-03 10:20:39 ,อ่าน 8 )
- หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-24 14:10:15 ,อ่าน 11 )
- ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-15 10:00:07 ,อ่าน 11 )
- รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-22 11:15:31 ,อ่าน 18 )
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-19 11:10:04 ,อ่าน 11 )
- จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-18 10:00:38 ,อ่าน 12 )
- ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM 2.5 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-18 09:05:05 ,อ่าน 19 )
- ประกาศผลการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-11 13:05:44 ,อ่าน 19 )
- ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-11 10:10:11 ,อ่าน 11 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศไม่มีผู้สมัครเป็นคณะกรรมการมาตราฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และ ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-10 09:50:25 ,อ่าน 21 )
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-02 10:30:03 ,อ่าน 14 )
- แจ้งประชาสัมพันธ์ พี่น้องประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหวาย และพื้นที่ใกล้เคียงทราบ ขอความร่วมมือ งดเผาขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบหญ้า พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ทางหลวง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน PM 2.5 #รณรงค์หยุดเผา# (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 11:20:54 ,อ่าน 18 )
- ข่าวประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและป้องกันโรคฮีทสโตรก โรคฮีทสโตรก (Heat stroke) เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที่ร้อนสูงกว่าปกติโดยมีอาการสำคัญ ได้แก่ ตัวร้อน อุณหภูมิร่างกายสูง 40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืด เพ้อ กระสับกระส่าย มึนงง หายใจเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ชักเกร็ง ช็อก จนถึงหมดสติ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 11:00:59 ,อ่าน 14 )
- สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-19 10:15:16 ,อ่าน 17 )
- ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-14 15:05:58 ,อ่าน 12 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-14 11:05:02 ,อ่าน 21 )
- รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-16 09:10:53 ,อ่าน 12 )
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-09 10:30:26 ,อ่าน 11 )
- ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-01 09:15:29 ,อ่าน 10 )
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-26 13:35:37 ,อ่าน 36 )
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-23 11:00:03 ,อ่าน 26 )
- (ภ.ด.ส.๓) ปี 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-22 10:10:35 ,อ่าน 26 )
- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-22 10:00:24 ,อ่าน 38 )
- การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-15 10:05:12 ,อ่าน 31 )
- ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-03 14:00:43 ,อ่าน 39 )
- รายงานผลดำเนินการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงาน (Happy Workplace) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-28 14:10:39 ,อ่าน 7 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-28 12:00:51 ,อ่าน 15 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ปรจำปี พ.ศ.2566 ตามที่นายกได้แถลงไว้ต่อสภา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-28 12:00:39 ,อ่าน 15 )
- ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของ อบต.บ้านหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-28 11:20:22 ,อ่าน 27 )
- การจับรางวัลให้ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-26 13:00:00 ,อ่าน 14 )
- ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-26 08:30:35 ,อ่าน 51 )
- กิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-25 11:15:46 ,อ่าน 31 )
- รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-19 14:10:39 ,อ่าน 12 )
- แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-14 15:20:07 ,อ่าน 31 )
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-14 10:30:48 ,อ่าน 13 )
- ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-07 10:30:16 ,อ่าน 14 )
- ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ปี 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-27 09:00:19 ,อ่าน 67 )
- ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-15 09:20:14 ,อ่าน 80 )
- การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-14 10:45:05 ,อ่าน 22 )
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-13 10:25:27 ,อ่าน 14 )
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-30 10:00:00 ,อ่าน 76 )
- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-27 16:00:42 ,อ่าน 64 )
- ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 16 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-27 16:00:21 ,อ่าน 64 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-27 09:20:40 ,อ่าน 78 )
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายเปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-27 08:30:44 ,อ่าน 76 )
- ประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-18 11:30:54 ,อ่าน 70 )
- ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 15:20:58 ,อ่าน 11 )
- ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโษษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 15:00:08 ,อ่าน 12 )
- รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-09 10:05:41 ,อ่าน 63 )
- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เขตเลือกตั้งที่ 16 แทนตำแหน่งที่ว่าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-09 08:30:40 ,อ่าน 67 )
- สรุปรายการการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-06 10:20:16 ,อ่าน 6 )
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย2 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-06 09:00:50 ,อ่าน 30 )
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-06 08:50:13 ,อ่าน 30 )
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 10:50:26 ,อ่าน 9 )
- ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 10:25:58 ,อ่าน 21 )
- รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2566 (5 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-22 10:05:00 ,อ่าน 13 )
- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-06 14:40:17 ,อ่าน 8 )
- ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-04 13:15:31 ,อ่าน 35 )
- รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-25 15:10:42 ,อ่าน 14 )
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-21 10:30:57 ,อ่าน 12 )
- รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-15 10:10:17 ,อ่าน 12 )
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-10 11:30:46 ,อ่าน 10 )
- ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-07 14:10:34 ,อ่าน 12 )
- ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งชมรมกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)***เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ร่วมต่อต้านยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นตัวอย่างกลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านหวายจัดตั้งชมรมกีฬา โดยยื่นเอกสารได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บ้านหวาย ได้ในวันเวลาราชการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-12 13:30:49 ,อ่าน 8 )
- ผลการจับรางวัลให้ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-10 11:55:17 ,อ่าน 17 )
- รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-30 15:10:25 ,อ่าน 13 )
- ประกาศ เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-29 10:55:24 ,อ่าน 34 )
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-23 10:30:15 ,อ่าน 50 )
- ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-15 10:55:25 ,อ่าน 29 )
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-13 09:00:33 ,อ่าน 43 )
- ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (Area Based) มูลตอนกลาง บุรีรัมย์ - สุรินทร์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-07 14:55:37 ,อ่าน 39 )
- ฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-30 14:30:57 ,อ่าน 51 )
- ฐานข้อมูล ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-29 15:30:48 ,อ่าน 41 )
- คู่มือเด็กและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านหวาย (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-29 15:30:48 ,อ่าน 37 )
- ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-19 10:35:13 ,อ่าน 61 )
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ทบทวน ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-26 16:20:21 ,อ่าน 41 )
- รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-26 09:30:36 ,อ่าน 12 )
- สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 66 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-24 14:05:04 ,อ่าน 43 )
- ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-28 10:35:12 ,อ่าน 40 )
- ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-14 12:45:47 ,อ่าน 41 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-14 10:30:40 ,อ่าน 45 )
- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 3 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-28 11:30:00 ,อ่าน 48 )
- โครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหวาย (7 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-20 10:45:30 ,อ่าน 14 )
- กองคลัง ลงพื้นที่ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และให้บริการชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (6 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-15 09:00:19 ,อ่าน 19 )
- ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำปีการศึกษา 2566 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 11:55:10 ,อ่าน 40 )
- จดหมายข่าว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปี พ.ศ.2566 ฉบับที่ 3 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-13 14:50:39 ,อ่าน 38 )
- โครงการซ่อมแซม ปรับเกรด ภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหวาย ประจำปีงบประมาณ 2566 (7 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-01 10:50:53 ,อ่าน 50 )
- จดหมายข่าว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปี พ.ศ.2566 ฉบับที่ 2 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 13:45:05 ,อ่าน 44 )
- ราคาประเมินทุนทรัพย์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:55:26 ,อ่าน 49 )
- ราคาประเมินทุนทรัพย์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:10:18 ,อ่าน 47 )
- ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านหวาย (8 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-18 14:30:01 ,อ่าน 14 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-18 14:25:30 ,อ่าน 37 )
- จดหมายข่าว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปี พ.ศ.2566 ฉบับที่ 1 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 14:40:12 ,อ่าน 40 )
- ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-26 14:25:02 ,อ่าน 10 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย พ.ศ. 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-26 14:20:10 ,อ่าน 52 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-26 10:45:15 ,อ่าน 27 )
- รายงานการประชุมสภาทั้งหมดของ อบต.บ้านหวาย ในปี 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-22 14:00:30 ,อ่าน 35 )
- รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (สามัญ 4) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-20 14:00:12 ,อ่าน 37 )
- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-08 16:05:52 ,อ่าน 32 )
- การขยายกำหนดเวลาดำเนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 10:55:07 ,อ่าน 56 )
- รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (วิสามัญ 2) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-28 14:15:41 ,อ่าน 38 )
- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-16 16:00:42 ,อ่าน 34 )
- กองช่างออกบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะให้ประชาชน ม.4 (4 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-13 10:15:22 ,อ่าน 35 )
- กองช่างออกบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะให้ประชาชน ม.7 (8 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-07 09:35:14 ,อ่าน 40 )
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-08-22 14:30:14 ,อ่าน 45 )
- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-08-15 15:05:44 ,อ่าน 36 )
- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-08-04 14:05:48 ,อ่าน 32 )
- กองช่างออกบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะให้ประชาชน ม.8 (5 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-07-08 10:50:25 ,อ่าน 42 )
- รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (วิสามัญ 1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-06-29 15:10:28 ,อ่าน 40 )
- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-06-21 14:50:33 ,อ่าน 32 )
- รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (สามัญครั้งที่ 2) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-05-27 14:05:07 ,อ่าน 42 )
- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-05-17 15:50:05 ,อ่าน 34 )
- รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (สามัญครั้งที่ 1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-01-31 16:25:41 ,อ่าน 44 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อใช้ในการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-01-24 11:20:47 ,อ่าน 27 )
- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-01-14 15:40:01 ,อ่าน 38 )
- รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งแรก) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-01-13 15:05:34 ,อ่าน 57 )

กิจกรรม
- การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ครั้งที่ 7/2567 (5 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-07-09 11:55:52 ,อ่าน 6 )
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด (4 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-10 10:50:12 ,อ่าน 12 )
- การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 (4 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-31 10:30:21 ,อ่าน 10 )
- กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-30 13:50:01 ,อ่าน 22 )
- การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ครั้งที่ 5/2567 (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-08 10:20:10 ,อ่าน 14 )
- โครงการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอวาปีปทุม (กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณหนองมะแซว) (10 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-24 14:40:20 ,อ่าน 17 )
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-19 09:30:34 ,อ่าน 8 )
- กิจกรรมรดน้ำดำหัวผูสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (10 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-17 11:00:10 ,อ่าน 9 )
- กิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (10 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-17 10:00:03 ,อ่าน 12 )
- กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (5 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 11:50:17 ,อ่าน 13 )
- “MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม #MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION (10 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-15 13:00:30 ,อ่าน 23 )
- การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ครั้งที่ 3/2567 (5 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-12 09:10:52 ,อ่าน 20 )
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (7 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-07 10:45:58 ,อ่าน 23 )
- กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำเดือนมีนาคม 2567 (5 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-05 10:25:43 ,อ่าน 20 )
- โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ. - ๑ มี.ค.๒๕๖๗ (6 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-04 10:00:13 ,อ่าน 17 )
- กิจกรรมวันดินโลก (21 กุมภาพันธ์ 2567) (6 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-21 15:00:14 ,อ่าน 23 )
- โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (6 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-08 16:05:43 ,อ่าน 13 )
- กิจกรรม “วัด ประชารัฐ สร้างสุข” ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านมะแซว วันที่ 25 มกราคม 2567 (9 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-02 10:50:47 ,อ่าน 11 )
- กิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านมะแซว วันที่ 25 มกราคม 2567 (8 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-02 10:50:36 ,อ่าน 12 )
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” (13 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-31 10:30:33 ,อ่าน 16 )
- โครงการส่งเสริมเกษตรพอเพียงเลี้ยงชุมชน (8 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-30 10:00:04 ,อ่าน 25 )
- ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (9 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-25 14:05:51 ,อ่าน 25 )
- กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำเดือนมกราคม 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-25 11:35:06 ,อ่าน 32 )
- การประชุมประจำเดือนมกราคม 2567 ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ครั้งที่ 1/2567 (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-05 14:20:00 ,อ่าน 20 )
- กิจกรรมงานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.2566 (50 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-04 11:40:57 ,อ่าน 22 )
- กองสวัสดิการสังคมมอบเงินสวัสดิการกองบุญเบี้ยยังชีพประจำปีงบฯ พ.ศ. 2567 (ปีละ 120 บาท) (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-02 16:30:50 ,อ่าน 13 )
- กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ทำความสะอาดถนนม.4 บ้านหวาย ไป ม.11 บ้านหวายน้อย (Big Cleaning Day) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-14 11:30:37 ,อ่าน 25 )
- การประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566 ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ครั้งที่ 12/2566 (5 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-07 13:25:22 ,อ่าน 59 )
- โครงการรณรงค์ไถกลบแทนการเผาตอซังข้าวลดมลพิษทางอากาศ (7 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-01 10:40:54 ,อ่าน 24 )
- กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ทำความสะอาดห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (Big Cleaning Day) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-23 10:00:03 ,อ่าน 54 )
- การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ปรึกษาหารือข้อราชการ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ (4 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-07 13:20:41 ,อ่าน 47 )
- การประชุมประจำเดือนตุลาคม 2566 ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ปรึกษาหารือข้อราชการ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ (5 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-10 16:00:16 ,อ่าน 16 )
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (7 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-27 09:20:34 ,อ่าน 24 )
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาซ่อมแซมถนนภายในตำบลบ้านหวาย (ถนนเส้นหนองบัว - นาข่า) (10 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-08 16:30:46 ,อ่าน 27 )
- การประชุมประจำเดือนกันยายน 2566 ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ปรึกษาหารือข้อราชการ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ (4 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-05 15:30:05 ,อ่าน 24 )
- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรทางเลือกอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ (6 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-01 10:20:38 ,อ่าน 35 )
- การประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2566 ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ปรึกษาหารือข้อราชการ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ (4 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-09 15:40:18 ,อ่าน 32 )
- มอบเงินสวัสดิการกองบุญเบี้ยยังชีพ (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-09 11:30:54 ,อ่าน 31 )
- โครงการดรงเรียนผู้อายุยืน อบต.บ้านหวาย 08/08/2566 (10 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-08 16:30:33 ,อ่าน 40 )
- โครงการโรงเรียนผู้อายุยืนปี 2566 (7 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-14 16:30:26 ,อ่าน 27 )
- การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ปรึกษาหารือข้อราชการ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-11 13:10:33 ,อ่าน 32 )
- ประชุมคณะทำงานครุ้มครองเด็กและเยาวชน (5 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-07 12:10:10 ,อ่าน 37 )
- โครงการปลูกป่ารักษาชุมชน (5 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-07 09:45:39 ,อ่าน 51 )
- กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (Big Cleaning Day) (5 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-07 09:30:40 ,อ่าน 41 )
- การประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2566 ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ปรึกษาหารือข้อราชการ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-06 15:20:56 ,อ่าน 31 )
- โครงการ 1 อปท. 1 สวนสุมนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (5 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-02 14:30:03 ,อ่าน 40 )
- ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชน 15 พ.ค. 2566 (4 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-15 12:25:27 ,อ่าน 34 )
- การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เรื่อง ปรึกษาหารือข้อราชการ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-09 09:20:46 ,อ่าน 29 )
- กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (Big Cleaning Day) (6 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-03 09:00:33 ,อ่าน 41 )
- มอบเงินกองบุญสวัสดิการชุมชน รายละ 3,000 บาท (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-01 11:55:29 ,อ่าน 29 )
- โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ งบประาณ 2566 (12 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-24 12:55:18 ,อ่าน 28 )
- พิธีมอบวุฒิบัตร เด็กเล็กที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (11 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-18 13:00:22 ,อ่าน 39 )
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ปี 2566 (8 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-12 16:30:44 ,อ่าน 32 )
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ปี 2566 (6 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-12 16:30:23 ,อ่าน 38 )
- การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำเดือนเมษายน 2566 เรื่อง ปรึกษาหารือข้อราชการ แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ และมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-10 14:50:40 ,อ่าน 37 )
- กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (5 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-04 09:30:32 ,อ่าน 44 )
- “โครงการฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี” ประจำปี ๒๕๖๖ (9 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-29 16:30:58 ,อ่าน 32 )
- การประชุมผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำเดือนมีนาคม 2566 เรื่อง ปรึกษาหารือข้อราชการ และข่าวสารต่างๆ (5 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-08 13:40:10 ,อ่าน 35 )
- กิจกรรมออกช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคม ร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อพม.) ปี 2566 (8 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-06 16:55:30 ,อ่าน 32 )
- กองช่างออกบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะให้ประชาชน ม.9 (9 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-02 10:25:44 ,อ่าน 32 )
- กองช่างออกบริการซ่อมไฟฟ้าให้ ศพด.บ้านหนองแต่้ และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะให้ประชาชน ม.12 (8 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-01 09:25:20 ,อ่าน 29 )
- กองช่างออกบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะให้ประชาชน ม.8 (18 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-15 09:35:02 ,อ่าน 32 )
- กิจกรรมให้ความรู้ในการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “ โคก หนอง นา ” และการสร้างและการพัฒนาพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (9 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-10 11:55:34 ,อ่าน 31 )
- กิจกรรม การเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (10 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-10 11:35:59 ,อ่าน 31 )
- กองช่างออกบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะให้ประชาชน ม.6 (17 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-07 10:10:31 ,อ่าน 32 )
- กองช่างออกบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะให้ประชาชน ม.17 (27 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-31 09:15:52 ,อ่าน 31 )
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (16 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-19 13:45:58 ,อ่าน 29 )
- การประชุมผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานประจำเดือนมกราคม 2566 เรื่อง ปรึกษาหารือข้อราชการและข่าวสารต่างๆ ประจำเดือนมกราคม 2566 (5 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-10 09:30:48 ,อ่าน 46 )
- จัดงานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (19 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-05 10:40:12 ,อ่าน 33 )
- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน (5 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-11-28 10:05:45 ,อ่าน 25 )
- กิจกรรมการลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล (4 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-08-18 11:55:23 ,อ่าน 36 )
- โครงการ สร้างเครือข่ายผู้นำหมอพื้นบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ปี 2565 (6 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-06-20 16:30:13 ,อ่าน 30 )
- โครงการ สร้างเครือข่ายผู้นำหมอพื้นบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ปี 2565 (5 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-06-17 16:30:11 ,อ่าน 29 )
- การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนตำบล/อำเภอคุณธรรมในพิธีมอบธงครอบครัวต้นแบบคุณธรรม ลดเมาเพิ่มสุข ปี 2565 (7 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-05-12 08:30:17 ,อ่าน 33 )
- เปิดตลาดนัดวันพุธ หน้า อบต.บ้านหวาย (4 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2021-02-09 16:30:39 ,อ่าน 30 )