ผู้บริหาร

นายทองก้อน ขอดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
เบอร์ติดต่อ 0926184158
นายทองยุ่น ประกอบสิม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
เบอร์ติดต่อ 0611250556
นายบุญถม ปะระมัดตะโก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
เบอร์ติดต่อ 0833276459
นายประยูร แคนมี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
เบอร์ติดต่อ 0898425550