สมาชิกสภา

นายสมหมาย ครองสิงห์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
(สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 2)
เบอร์ติดต่อ 089-8889206
นายประดิษฐ์ ประโยชน์ลา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
(สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 9)
เบอร์ติดต่อ 087-9538875
นายบุญถม มะธิปิไข
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
(สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 11)
เบอร์ติดต่อ 062-1286220

นายเสาร์ แสงอืด
(สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 1)
นายสะนิท ปริเตสัง
(สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 4)
นายพงศภัค ศรีสังข์
(สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 6)
นายดุษฎี สีหาบุตรโต
(สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 8)
นายหนูกัน พะวิชา
(สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 12)
นายทวี ลือโสภา
(สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 14)
นายสุริยนต์ ประเมทะโก
(สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 16)
นายปรีดา สุพะกำ
(สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 3)
นางทองเลื่อน พันธ์คลอง
(สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 5)
นายชัยยา สุทธิสา
(สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 7)
นายแสงจันทร์ จันทะพรม
(สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 10)
นายบุญถิ่น มูลต้น
นายบุญถิ่น มูลต้น (สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 13)
นายทวี ฉันทะ
(สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 15)
นางสาวสาคร ภิรมรักษ์
(สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 17)