หัวหน้าส่วนราชการ

นายธรปรีชา ปักเขตานัง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
เบอร์ติดต่อ 0963542394
นางสาวรุ่งราณี สุวรรณเก
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
เบอร์ติดต่อ 0861186175
นางคณึงนิตย์ ปักเขตานัง
นักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ 0972485306
นางสาวภัคชณิดา จุปะมัตตัง
นักบริหารงานคลัง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ 0899422305
นายสมโภชน์ เหล่าสิทธิ์
นักบริหารงานช่าง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ 0899445392
นางสาวจินตนา ปัจจัยคา
นักบริหารงานการศึกษา (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์ติดต่อ 0986192349
นายวสันต์ เดชโคตร
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์ติดต่อ 0963079411