สำนักปลัด

ภาระกิจ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่ มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดภายในองค์การบริหารส่วนตำบลไว้เป็นการโดยเฉพาะ รวมถึงการกำกับดูแล และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนงานการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริหารงานสาธารณสุข และงานส่งเสริมการเกษตร

นางคณึงนิตย์ ปักเขตานัง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ 0972485306

1. งานบริหารงานทั่วไป

นายณัชนารา มูลจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวจริญญา นาพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุนทร ปักกาสังข์
พนักงานขับรถยนต์
นายประเทือง ปะระทัง
ภารโรง
นางสาวสายพิณ ปักกาโล
คนงาน

2. งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวฐิติยาพร พลภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวมณีรัตน์ ทาสีแก้ว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

3. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายครรชิต อำพินธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

4. งานนิติการ

นางสาวภัทรานิษฐ์ ไทยพอน
นิติกรชำนาญการ

5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ่าสิบเอกกลยุทธ ปาปะโข
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

6. งานบริหารงานสาธารณสุข

นางอัจฉรา ปะกังพลัง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

7. งานส่งเสริมการเกษตร

นางสาวกิรณา ทาราศรี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายวิชาญ สุปะเก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร