กองคลัง

ภาระกิจ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การนำส่งเงิน งานภาษีทุกประเภท การขออนุมัติเบิกตัดปี การขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเอกสารทางการเงินและหลักฐานอื่นแทนตัวเงิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้ การตรวจสอบหลักฐานและจัดวางฎีกาที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุกรายการ การจัดทำเอกสารรายงานฐานะทางการเงิน การจัดทำบัญชีทางการเงินทุกประเภท งานการทะเบียนควบคุมเงินรายได้ – รายจ่าย การควบคุมการเบิกจ่าย การจัดทำงบทดรองประจำเดือน ประจำงวดและประจำปี งานการพัสดุขององค์การส่วนตำบล ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ และงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวภัคชณิดา จุปะมัตตัง
นักบริหารงานคลัง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ 0899422305

1.งานการเงินและบัญชี

นางนัทธ์ชนัน บุตะกะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสุภา เกณฑ์มา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

2.งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางปรียาณุจ ทองอ่ำ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาววิยะดา สุปะมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

3.งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

นางสาวยศวดี อ่อนทุม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นายมานะชัย สุปะทัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

4.งานบริหารงานทั่วไป

นายสุรศักดิ์ ทองอ่ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ