กองช่าง

ภาระกิจ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ การเขียนแบบ การประมาณการ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ การตรวจสอบการก่อสร้าง การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายกำหนดการวางแผนงานปฏิบัติ การก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมงานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุงการวางแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ การติดตาม การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานการควบคุม เก็บรักษา เบิกจ่ายวัสดุ – อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน เชื้อเพลิง ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค งานบริหารงานทั่วไป และงานวิศวกรรมโยธา

นายสมโภชน์ เหล่าสิทธิ์
นักบริหารงานช่าง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ 0899445392

1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายวิทวัท สีชมภู
นายช่างโยธาชำนาญงาน

2.งานสาธารณูปโภค

จ่าเอกสอาด มะธิปิไข
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายสุระชัย วรรณปะเก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

3.งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวปาริชาติ แก้วลาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

4.งานวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ