กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ภาระกิจ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในระดับก่อนปฐมวัยและระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การควบคุมระบบงานสถิติในด้านการศึกษา การวางแผนทางด้านการนิเทศงานด้านการศึกษา การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา การเปรียบเทียบคุณภาพการจัดการศึกษา สรุปวิเคราะห์และพัฒนามาตรฐานทางการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั่วไปทั้งในนอกระบบ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน คือ งานบริหารการศึกษา และงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจินตนา ปัจจัยคา
นักบริหารการศึกษา (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์ติดต่อ 0986192349

1. งานบริหารการศึกษา

นางชุติกาญจน์ ทองปาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.งานบริหารงานทั่วไป

นางวิชชุดา ใจหาญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน