กองสวัสดิการสังคม

ภาระกิจ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน และงานบริหารงานทั่วไป

นายวสันต์ เดชโคตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ 0963079411

1.งานสังคมสงเคราะห์

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

2. งานพัฒนาชุมชน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นายณัฐวัฒน์ เพชรฤาชา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

3.งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภาพร นามวิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน