แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-07-10 10:20:24 ,อ่าน 2 )
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-12 14:45:28 ,อ่าน 21 )
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-12 14:40:15 ,อ่าน 41 )
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ทบทวน ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-26 16:25:17 ,อ่าน 67 )
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-10 14:05:05 ,อ่าน 85 )
- แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 09:45:46 ,อ่าน 46 )
- แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 09:45:46 ,อ่าน 36 )
- แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย2 (ชื่อเดิม ศูนย์พัฒนาเด็กล็กบ้านหนองไผ่) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 09:45:46 ,อ่าน 38 )
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2019-06-14 16:00:11 ,อ่าน 36 )
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2019-06-14 15:20:21 ,อ่าน 46 )