กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พรบ.ขุดดินถมดิน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-11-16 14:30:00 ,อ่าน 35 )
- กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-05 14:10:55 ,อ่าน 34 )
- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8 พ.ศ.2560 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-05 13:30:12 ,อ่าน 33 )
- พรบ.ควบคุมอาคาร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-05 10:30:57 ,อ่าน 41 )
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-05 10:25:50 ,อ่าน 35 )
- พ.ร.ก. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 15:30:17 ,อ่าน 32 )
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 12:55:56 ,อ่าน 32 )
- ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 12:50:43 ,อ่าน 32 )
- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 11:35:33 ,อ่าน 33 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 11:35:05 ,อ่าน 36 )
- พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 11:30:53 ,อ่าน 36 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 11:30:34 ,อ่าน 30 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 11:30:14 ,อ่าน 31 )
- พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 11:15:13 ,อ่าน 33 )
- พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 11:05:41 ,อ่าน 37 )
- พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 11:05:26 ,อ่าน 33 )
- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 11:00:06 ,อ่าน 31 )
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแนบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 10:50:35 ,อ่าน 38 )
- พ.ร.บ. ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2508 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 10:50:15 ,อ่าน 32 )
- ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 10:30:16 ,อ่าน 31 )
- พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2475 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 10:30:02 ,อ่าน 32 )
- กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 10:20:25 ,อ่าน 32 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 14:10:48 ,อ่าน 33 )
- พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2539 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 13:35:37 ,อ่าน 31 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:55:58 ,อ่าน 33 )
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:40:20 ,อ่าน 33 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:35:54 ,อ่าน 35 )
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:35:45 ,อ่าน 35 )
- พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:35:31 ,อ่าน 33 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:35:28 ,อ่าน 32 )
- พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:35:24 ,อ่าน 39 )
- พระราชบัญญัติ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น. พ.ศ. 2542 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:30:47 ,อ่าน 34 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:30:44 ,อ่าน 32 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:30:33 ,อ่าน 31 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:30:15 ,อ่าน 37 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:25:50 ,อ่าน 32 )
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:25:44 ,อ่าน 33 )
- ระเบียบ อปพร. พ.ศ.2565(ฉบับที่ 2) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:05:12 ,อ่าน 0 )
- พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:00:57 ,อ่าน 35 )
- พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิด 2539 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 10:55:20 ,อ่าน 33 )
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 10:50:45 ,อ่าน 33 )
- พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 10:30:32 ,อ่าน 0 )
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง-การรับเงิน-การจ่ายเงินฯ พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 10:25:04 ,อ่าน 34 )