คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือประเมิน ITA 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-08 10:20:23 ,อ่าน 18 )
- คู่มือการให้บริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-20 10:30:20 ,อ่าน 25 )
- คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-09 14:10:25 ,อ่าน 10 )
- คู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงานไฟฟ้า (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-05 10:50:58 ,อ่าน 36 )
- คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-05 10:30:20 ,อ่าน 40 )
- คู่มือการปฏิบัติงานนายช่างโยธา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-05 09:30:01 ,อ่าน 38 )
- คู่มือสมรรถนะประจำสายงานผู้บริหาร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 13:40:18 ,อ่าน 38 )
- คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 13:30:58 ,อ่าน 34 )
- คู่มือสมรรถนะหลักข้าราชการส่วนท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 13:10:59 ,อ่าน 36 )
- คู่มือประเมิน ITA 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-09 11:20:54 ,อ่าน 13 )
- คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 16:25:21 ,อ่าน 41 )
- คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 16:15:18 ,อ่าน 41 )
- คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 16:10:16 ,อ่าน 35 )
- คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 16:10:14 ,อ่าน 33 )
- คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 16:10:01 ,อ่าน 35 )
- คู่มือการบันทึกข้อมูล e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 16:05:38 ,อ่าน 34 )
- คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 16:00:42 ,อ่าน 36 )
- คู่มือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 15:25:09 ,อ่าน 35 )
- คู่มือการประเมิน ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 14:50:40 ,อ่าน 35 )
- คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 14:50:38 ,อ่าน 39 )
- มาตรฐานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 14:45:53 ,อ่าน 37 )
- มาตรฐานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 14:30:11 ,อ่าน 37 )
- คู่มือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 13:15:25 ,อ่าน 36 )
- คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 11:35:11 ,อ่าน 42 )
- คู่มือการเลื่อนระดับ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 11:30:19 ,อ่าน 36 )
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 11:30:19 ,อ่าน 39 )
- คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 11:30:08 ,อ่าน 33 )
- คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 11:10:27 ,อ่าน 34 )
- คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 10:20:41 ,อ่าน 38 )
- คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 10:15:28 ,อ่าน 34 )
- คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 10:05:56 ,อ่าน 39 )
- คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 10:00:32 ,อ่าน 36 )