คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- คู่มือการให้บริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-15 15:05:18 ,อ่าน 4 )
- คู่มือการเข้าใช้งานบริการ (E-Service) ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-15 15:00:23 ,อ่าน 5 )
- คู่มือการให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 14:30:07 ,อ่าน 14 )
- คู่มือการให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 14:25:20 ,อ่าน 13 )
- คู่มือการให้บริการลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 14:20:58 ,อ่าน 12 )
- คู่มือการให้บริการรับชำระภาษีป้าย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 14:15:31 ,อ่าน 13 )
- คู่มือการให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 14:10:46 ,อ่าน 12 )
- มาตรฐานการให้บริการ กองช่าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-11 13:30:01 ,อ่าน 37 )
- คู่มือเด็กและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านหวาย (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-29 14:10:01 ,อ่าน 32 )
- วีดีโอแนะนำการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด สำหรับประชาชน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-26 12:10:50 ,อ่าน 33 )
- คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง "ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น" (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-05 11:30:05 ,อ่าน 39 )
- คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-05 11:30:00 ,อ่าน 44 )
- คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 10:20:13 ,อ่าน 38 )
- คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2021-10-04 14:05:12 ,อ่าน 31 )
- คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2021-10-04 13:25:13 ,อ่าน 31 )
- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2021-10-01 13:20:17 ,อ่าน 37 )
- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2021-10-01 11:20:22 ,อ่าน 31 )
- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2021-10-01 09:40:22 ,อ่าน 35 )