ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

20.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-07-01 10:25:07 ,อ่าน 0 )
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-17 08:55:03 ,อ่าน 3 )
- ประกาศราคาจ้าง คสล.เส้นหนองบัวนาข่าไปถึงวัดป่าสามัคคีธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-06 09:35:26 ,อ่าน 5 )
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเส้นหนองบัวนาข่าไปถึงวัดป่าสามัคคีธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-30 15:10:40 ,อ่าน 6 )
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-30 14:40:20 ,อ่าน 7 )
- เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเส้นหนองบัวนาข่าไปถึงวัดป่าสามัคคีธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-28 15:35:28 ,อ่าน 6 )
- ประกาศผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2567) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-19 14:50:36 ,อ่าน 8 )
- เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 1 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-12 10:15:15 ,อ่าน 7 )
- เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเปลือย หมู่ที่ 6 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-12 10:10:52 ,อ่าน 14 )
- เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-12 10:05:38 ,อ่าน 10 )
- เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนหินคลุก บ้านตลาด หมู่ที่ 2 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-12 10:00:04 ,อ่าน 9 )
- เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนดิน บ้านเปลือย หมู่ที่ 6 สายที่ 3 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-07 10:20:18 ,อ่าน 10 )
- เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนดิน บ้านเปลือย หมู่ที่ 6 สายที่ 1 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-07 10:15:09 ,อ่าน 9 )
- เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนดิน บ้านโนนแคน หมู่ที่ 15 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-07 10:10:28 ,อ่าน 12 )
- เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนดิน บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 12 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-07 10:05:56 ,อ่าน 11 )
- เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 12 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-07 10:00:29 ,อ่าน 9 )
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 09:10:53 ,อ่าน 23 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-04 10:10:59 ,อ่าน 23 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนหินคลุก บ้านหวายน้อย หมู่ที่ 11 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-04 10:05:15 ,อ่าน 26 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนหินคลุก บ้านมะแซว หมู่ที่ 9 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-04 10:00:55 ,อ่าน 25 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมถนน ในเขตตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-01 09:50:33 ,อ่าน 23 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ขยายปะปาหมู่บ้าน บ้านเปลือย หมู่ที่ 6 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-29 10:55:51 ,อ่าน 26 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ใต้ หมู่ที่ 16 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-29 10:50:03 ,อ่าน 23 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-10 11:35:31 ,อ่าน 28 )
- ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-04 10:55:22 ,อ่าน 32 )
- ร่างประกาศ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-04 10:50:05 ,อ่าน 34 )
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-21 11:55:17 ,อ่าน 11 )
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-21 11:55:17 ,อ่าน 14 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง คสล.บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 12 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-21 10:25:09 ,อ่าน 32 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง คสล.บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 5 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-21 10:20:32 ,อ่าน 34 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง คสล.บ้านวังทอง หมู่ที่ 14 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-21 10:15:09 ,อ่าน 32 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง คสล.บ้านมะแซว หมู่ที่ 9 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-21 10:10:28 ,อ่าน 27 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง คสล.บ้านดอนมันน้ำ หมู่ที่ 13 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-21 10:05:43 ,อ่าน 50 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง คสล.บ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 17 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-21 10:00:54 ,อ่าน 49 )
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-03 13:30:21 ,อ่าน 34 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำรวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-03 10:55:06 ,อ่าน 40 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่องรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 3 ถึง บ้านตลาด หมู่ที่ 2 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-06 10:30:30 ,อ่าน 36 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่องรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซ์้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 1 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-19 10:20:17 ,อ่าน 36 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่องรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซ์้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 10 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-19 10:15:22 ,อ่าน 34 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่องรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซ์้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะแซว หมู่ที่ 9 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-19 10:10:40 ,อ่าน 34 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่องรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซ์้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-19 10:05:20 ,อ่าน 37 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่องรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซ์้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านตลาด หมู่ที่ 2 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-19 10:00:21 ,อ่าน 35 )
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 13:25:54 ,อ่าน 39 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวายน้อย หมู่ที่ 11 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-21 10:35:14 ,อ่าน 45 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาย หมู่ที่ 4 - เขตตำบลหนองคู (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-21 10:30:22 ,อ่าน 39 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาย หมู่ที่ 4 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-21 10:25:43 ,อ่าน 39 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-21 10:20:49 ,อ่าน 35 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 3 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-21 10:15:07 ,อ่าน 38 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแคน หมู่ที่ 15 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-21 10:10:16 ,อ่าน 44 )
- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านมะแซว หมู่ที่ 9 (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-24 15:00:06 ,อ่าน 45 )
- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับเกรดถนน ในเขตตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 09:30:13 ,อ่าน 41 )