การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

24.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
- กำหนดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 67 (ขาด/ลา/มาสาย) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-10 09:05:12 ,อ่าน 14 )
- ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 13:50:44 ,อ่าน 18 )
- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 13:50:18 ,อ่าน 19 )
- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปี 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 11:15:18 ,อ่าน 19 )
- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปี 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 11:05:40 ,อ่าน 18 )
- ประกาศอัตราร้อยละของฐานการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 11:00:36 ,อ่าน 18 )
- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบการประเมินครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 10:50:03 ,อ่าน 17 )
- ประกาศกำหนดการมาปฏิบัติราชการพนักงาน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 13:55:50 ,อ่าน 42 )
- ประกาศกำหนดการมาปฏิบัติราชการพนักงานครู อบต. (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 13:55:31 ,อ่าน 34 )
- ประกาศกำหนดการมาปฏิบัติราชการพนักงานจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 13:55:29 ,อ่าน 34 )
- ประกาศอัตราร้อยละของฐานการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนครู ปี 66 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-02 15:00:04 ,อ่าน 33 )
- ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินพนักงานครู อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-02 14:50:45 ,อ่าน 35 )
- ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-02 14:45:43 ,อ่าน 34 )
- ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-02 14:30:56 ,อ่าน 41 )