การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

32.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- การประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-11 11:20:19 ,อ่าน 15 )
- การประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-11 10:20:04 ,อ่าน 42 )
- การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-09 11:20:28 ,อ่าน 41 )