การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-05 14:20:41 ,อ่าน 60 )
- ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-10 14:10:07 ,อ่าน 45 )
- ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-10 13:50:55 ,อ่าน 42 )
- ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 12:50:43 ,อ่าน 39 )
- ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-05 14:05:22 ,อ่าน 42 )