รายละเอียด

กิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านมะแซว วันที่ 25 มกราคม 2567

ประกาศโดย jintana ,เมื่อวันที่ 2024-02-02 10:50:36 ,อ่าน 11
ประกาศโดย jintana ,เมื่อวันที่ 2024-02-02 10:50:36 ,อ่าน 11
ประกาศโดย jintana ,เมื่อวันที่ 2024-02-02 10:50:36 ,อ่าน 11
ประกาศโดย jintana ,เมื่อวันที่ 2024-02-02 10:50:36 ,อ่าน 11
ประกาศโดย jintana ,เมื่อวันที่ 2024-02-02 10:50:36 ,อ่าน 11
ประกาศโดย jintana ,เมื่อวันที่ 2024-02-02 10:50:36 ,อ่าน 11
ประกาศโดย jintana ,เมื่อวันที่ 2024-02-02 10:50:36 ,อ่าน 11
ประกาศโดย jintana ,เมื่อวันที่ 2024-02-02 10:50:36 ,อ่าน 11