ITA (2566)

1.โครงสร้าง
- โครงสร้างองค์กร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-11 11:15:00 ,อ่าน 434 )

2.ข้อมูลผู้บริหาร
- ข้อมูลผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-05 10:30:08 ,อ่าน 34 )

3.อำนาจหน้าที่
- อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 10:45:14 ,อ่าน 237 )

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-07-10 10:20:24 ,อ่าน 2 )
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-12 14:45:28 ,อ่าน 21 )
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-12 14:40:15 ,อ่าน 41 )
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ทบทวน ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-26 16:25:17 ,อ่าน 67 )
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-10 14:05:05 ,อ่าน 85 )
- แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 09:45:46 ,อ่าน 46 )
- แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 09:45:46 ,อ่าน 36 )
- แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย2 (ชื่อเดิม ศูนย์พัฒนาเด็กล็กบ้านหนองไผ่) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 09:45:46 ,อ่าน 38 )
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2019-06-14 16:00:11 ,อ่าน 36 )
- แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2019-06-14 15:20:21 ,อ่าน 46 )

5.ข้อมูลการติดต่อ
- ข้อมูลการติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-05 10:25:17 ,อ่าน 33 )

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พรบ.ขุดดินถมดิน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-11-16 14:30:00 ,อ่าน 35 )
- กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-05 14:10:55 ,อ่าน 34 )
- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8 พ.ศ.2560 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-05 13:30:12 ,อ่าน 33 )
- พรบ.ควบคุมอาคาร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-05 10:30:57 ,อ่าน 41 )
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-05 10:25:50 ,อ่าน 35 )
- พ.ร.ก. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 15:30:17 ,อ่าน 32 )
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 12:55:56 ,อ่าน 32 )
- ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 12:50:43 ,อ่าน 32 )
- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 11:35:33 ,อ่าน 33 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 11:35:05 ,อ่าน 36 )
- พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 11:30:53 ,อ่าน 36 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 11:30:34 ,อ่าน 30 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 11:30:14 ,อ่าน 31 )
- พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 11:15:13 ,อ่าน 33 )
- พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 11:05:41 ,อ่าน 37 )
- พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 11:05:26 ,อ่าน 33 )
- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 11:00:06 ,อ่าน 31 )
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแนบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 10:50:35 ,อ่าน 38 )
- พ.ร.บ. ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2508 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 10:50:15 ,อ่าน 32 )
- ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 10:30:16 ,อ่าน 31 )
- พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2475 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 10:30:02 ,อ่าน 32 )
- กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 10:20:25 ,อ่าน 32 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 14:10:48 ,อ่าน 33 )
- พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2539 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 13:35:37 ,อ่าน 31 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:55:58 ,อ่าน 33 )
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:40:20 ,อ่าน 33 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:35:54 ,อ่าน 35 )
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:35:45 ,อ่าน 35 )
- พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:35:31 ,อ่าน 33 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:35:28 ,อ่าน 32 )
- พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:35:24 ,อ่าน 39 )
- พระราชบัญญัติ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น. พ.ศ. 2542 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:30:47 ,อ่าน 34 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:30:44 ,อ่าน 32 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:30:33 ,อ่าน 31 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:30:15 ,อ่าน 37 )
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:25:50 ,อ่าน 32 )
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:25:44 ,อ่าน 33 )
- ระเบียบ อปพร. พ.ศ.2565(ฉบับที่ 2) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:05:12 ,อ่าน 0 )
- พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 11:00:57 ,อ่าน 35 )
- พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิด 2539 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 10:55:20 ,อ่าน 33 )
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 10:50:45 ,อ่าน 33 )
- พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 10:30:32 ,อ่าน 0 )
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง-การรับเงิน-การจ่ายเงินฯ พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 10:25:04 ,อ่าน 34 )

7.ข่าวประชาสัมพันธ์
- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - พ.ศ.2569) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-27 15:05:03 ,อ่าน 6 )
- วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โดยนายทองก้อน ขอดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “ 26 มิถุนายน 2567 ” # คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2567 : รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา # วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ชองทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (9 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-26 10:20:36 ,อ่าน 11 )
- ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด ”รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” (6 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-19 15:20:02 ,อ่าน 10 )
- ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ประจำปี 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-19 14:10:57 ,อ่าน 8 )
- ประกาศ อบต.บ้านหวาย เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-12 13:15:22 ,อ่าน 14 )
- ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-12 11:30:55 ,อ่าน 11 )
- ข้อมูลศาสนสถาน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (ข้อมูล เดือนมิถุนายน 2566) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-12 11:10:14 ,อ่าน 0 )
- ฐานข้อมูล ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตำบลบ้านหวาย (update ตุลาคม 2566) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-12 11:05:34 ,อ่าน 10 )
- การจัดตั้งชมรมกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) ....เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ร่วมต่อต้านยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นตัวอย่างกลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านหวายจัดตั้งชมรมกีฬา โดยยื่นเอกสารได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บ้านหวาย ได้ในวันเวลาราชการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-10 13:45:06 ,อ่าน 12 )
- ประกาศมาตรการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำปีการศึกษา 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-10 10:05:05 ,อ่าน 11 )
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนออมขยะ (โซนตะวันออก) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-07 16:00:16 ,อ่าน 10 )
- รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-03 10:20:39 ,อ่าน 8 )
- หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-24 14:10:15 ,อ่าน 11 )
- ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-15 10:00:07 ,อ่าน 11 )
- รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-22 11:15:31 ,อ่าน 18 )
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-19 11:10:04 ,อ่าน 12 )
- จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-18 10:00:38 ,อ่าน 12 )
- ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM 2.5 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-18 09:05:05 ,อ่าน 19 )
- ประกาศผลการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-11 13:05:44 ,อ่าน 19 )
- ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-11 10:10:11 ,อ่าน 11 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกาศไม่มีผู้สมัครเป็นคณะกรรมการมาตราฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และ ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-10 09:50:25 ,อ่าน 21 )
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-02 10:30:03 ,อ่าน 14 )
- แจ้งประชาสัมพันธ์ พี่น้องประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหวาย และพื้นที่ใกล้เคียงทราบ ขอความร่วมมือ งดเผาขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบหญ้า พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ทางหลวง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน PM 2.5 #รณรงค์หยุดเผา# (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 11:20:54 ,อ่าน 19 )
- ข่าวประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและป้องกันโรคฮีทสโตรก โรคฮีทสโตรก (Heat stroke) เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายจากสภาพอากาศที่ร้อนสูงกว่าปกติโดยมีอาการสำคัญ ได้แก่ ตัวร้อน อุณหภูมิร่างกายสูง 40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืด เพ้อ กระสับกระส่าย มึนงง หายใจเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ชักเกร็ง ช็อก จนถึงหมดสติ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-28 11:00:59 ,อ่าน 14 )
- สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-19 10:15:16 ,อ่าน 17 )
- ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-14 15:05:58 ,อ่าน 12 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-14 11:05:02 ,อ่าน 21 )
- รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-16 09:10:53 ,อ่าน 12 )
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-09 10:30:26 ,อ่าน 11 )
- ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-01 09:15:29 ,อ่าน 10 )
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-26 13:35:37 ,อ่าน 36 )
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-23 11:00:03 ,อ่าน 26 )
- (ภ.ด.ส.๓) ปี 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-22 10:10:35 ,อ่าน 27 )
- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-22 10:00:24 ,อ่าน 38 )
- การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-15 10:05:12 ,อ่าน 31 )
- ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-03 14:00:43 ,อ่าน 39 )
- รายงานผลดำเนินการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงาน (Happy Workplace) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-28 14:10:39 ,อ่าน 7 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-28 12:00:51 ,อ่าน 15 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ปรจำปี พ.ศ.2566 ตามที่นายกได้แถลงไว้ต่อสภา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-28 12:00:39 ,อ่าน 16 )
- ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของ อบต.บ้านหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-28 11:20:22 ,อ่าน 27 )
- การจับรางวัลให้ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-26 13:00:00 ,อ่าน 14 )
- ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-26 08:30:35 ,อ่าน 51 )
- กิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-25 11:15:46 ,อ่าน 32 )
- รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-19 14:10:39 ,อ่าน 13 )
- แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-14 15:20:07 ,อ่าน 31 )
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-14 10:30:48 ,อ่าน 14 )
- ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-07 10:30:16 ,อ่าน 14 )
- ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ปี 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-27 09:00:19 ,อ่าน 67 )
- ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-15 09:20:14 ,อ่าน 81 )
- การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-14 10:45:05 ,อ่าน 22 )
- รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-13 10:25:27 ,อ่าน 14 )
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-30 10:00:00 ,อ่าน 76 )
- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-27 16:00:42 ,อ่าน 64 )
- ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 16 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-27 16:00:21 ,อ่าน 64 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-27 09:20:40 ,อ่าน 78 )
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายเปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-27 08:30:44 ,อ่าน 76 )
- ประกาศประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-18 11:30:54 ,อ่าน 71 )
- ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 15:20:58 ,อ่าน 12 )
- ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโษษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 15:00:08 ,อ่าน 13 )
- รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-09 10:05:41 ,อ่าน 63 )
- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เขตเลือกตั้งที่ 16 แทนตำแหน่งที่ว่าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-09 08:30:40 ,อ่าน 67 )
- สรุปรายการการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-06 10:20:16 ,อ่าน 6 )
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย2 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-06 09:00:50 ,อ่าน 31 )
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-06 08:50:13 ,อ่าน 31 )
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 10:50:26 ,อ่าน 9 )
- ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 10:25:58 ,อ่าน 21 )
- รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2566 (5 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-22 10:05:00 ,อ่าน 13 )
- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-06 14:40:17 ,อ่าน 8 )
- ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-04 13:15:31 ,อ่าน 35 )
- รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-25 15:10:42 ,อ่าน 14 )
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-21 10:30:57 ,อ่าน 12 )
- รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-15 10:10:17 ,อ่าน 12 )
- การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-10 11:30:46 ,อ่าน 10 )
- ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-07 14:10:34 ,อ่าน 12 )
- ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งชมรมกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)***เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ร่วมต่อต้านยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นตัวอย่างกลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านหวายจัดตั้งชมรมกีฬา โดยยื่นเอกสารได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บ้านหวาย ได้ในวันเวลาราชการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-12 13:30:49 ,อ่าน 8 )
- ผลการจับรางวัลให้ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-10 11:55:17 ,อ่าน 17 )
- รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-30 15:10:25 ,อ่าน 13 )
- ประกาศ เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-29 10:55:24 ,อ่าน 35 )
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-23 10:30:15 ,อ่าน 50 )
- ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-15 10:55:25 ,อ่าน 29 )
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-13 09:00:33 ,อ่าน 43 )
- ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (Area Based) มูลตอนกลาง บุรีรัมย์ - สุรินทร์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-07 14:55:37 ,อ่าน 39 )
- ฐานข้อมูลภูมิปัญญท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-30 14:30:57 ,อ่าน 51 )
- ฐานข้อมูล ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-29 15:30:48 ,อ่าน 41 )
- คู่มือเด็กและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านหวาย (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-29 15:30:48 ,อ่าน 37 )
- ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-19 10:35:13 ,อ่าน 61 )
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ทบทวน ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-26 16:20:21 ,อ่าน 41 )
- รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-26 09:30:36 ,อ่าน 12 )
- สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. 66 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-24 14:05:04 ,อ่าน 43 )
- ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-28 10:35:12 ,อ่าน 40 )
- ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-14 12:45:47 ,อ่าน 41 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-14 10:30:40 ,อ่าน 46 )
- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 3 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-28 11:30:00 ,อ่าน 49 )
- โครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหวาย (7 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-20 10:45:30 ,อ่าน 15 )
- กองคลัง ลงพื้นที่ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และให้บริการชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (6 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-15 09:00:19 ,อ่าน 19 )
- ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำปีการศึกษา 2566 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 11:55:10 ,อ่าน 40 )
- จดหมายข่าว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปี พ.ศ.2566 ฉบับที่ 3 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-13 14:50:39 ,อ่าน 38 )
- โครงการซ่อมแซม ปรับเกรด ภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหวาย ประจำปีงบประมาณ 2566 (7 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-01 10:50:53 ,อ่าน 50 )
- จดหมายข่าว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปี พ.ศ.2566 ฉบับที่ 2 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 13:45:05 ,อ่าน 44 )
- ราคาประเมินทุนทรัพย์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:55:26 ,อ่าน 49 )
- ราคาประเมินทุนทรัพย์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 11:10:18 ,อ่าน 47 )
- ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านหวาย (8 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-18 14:30:01 ,อ่าน 14 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-18 14:25:30 ,อ่าน 37 )
- จดหมายข่าว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปี พ.ศ.2566 ฉบับที่ 1 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 14:40:12 ,อ่าน 41 )
- ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-26 14:25:02 ,อ่าน 10 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย พ.ศ. 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-26 14:20:10 ,อ่าน 52 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-26 10:45:15 ,อ่าน 27 )
- รายงานการประชุมสภาทั้งหมดของ อบต.บ้านหวาย ในปี 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-22 14:00:30 ,อ่าน 35 )
- รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (สามัญ 4) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-20 14:00:12 ,อ่าน 37 )
- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-08 16:05:52 ,อ่าน 32 )
- การขยายกำหนดเวลาดำเนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-06 10:55:07 ,อ่าน 56 )
- รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (วิสามัญ 2) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-28 14:15:41 ,อ่าน 38 )
- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-16 16:00:42 ,อ่าน 34 )
- กองช่างออกบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะให้ประชาชน ม.4 (4 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-13 10:15:22 ,อ่าน 35 )
- กองช่างออกบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะให้ประชาชน ม.7 (8 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-07 09:35:14 ,อ่าน 40 )
- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-08-22 14:30:14 ,อ่าน 46 )
- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-08-15 15:05:44 ,อ่าน 36 )
- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-08-04 14:05:48 ,อ่าน 32 )
- กองช่างออกบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะให้ประชาชน ม.8 (5 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-07-08 10:50:25 ,อ่าน 42 )
- รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (วิสามัญ 1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-06-29 15:10:28 ,อ่าน 40 )
- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-06-21 14:50:33 ,อ่าน 33 )
- รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (สามัญครั้งที่ 2) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-05-27 14:05:07 ,อ่าน 42 )
- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-05-17 15:50:05 ,อ่าน 34 )
- รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (สามัญครั้งที่ 1) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-01-31 16:25:41 ,อ่าน 44 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อใช้ในการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-01-24 11:20:47 ,อ่าน 28 )
- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.บ้านหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-01-14 15:40:01 ,อ่าน 39 )
- รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งแรก) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-01-13 15:05:34 ,อ่าน 57 )

8.Q&A

9.Social Network

10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-18 14:00:32 ,อ่าน 49 )

11.แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 14:40:37 ,อ่าน 50 )
- แผนการดำเนินงานประจำปี2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-06 10:05:23 ,อ่าน 54 )

12.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-01 14:20:53 ,อ่าน 28 )
- รายงานติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-11 11:20:09 ,อ่าน 49 )

13.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-12 10:20:29 ,อ่าน 29 )
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 10:30:43 ,อ่าน 21 )
- ติดตามและประมเมินผลแผนฯ2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-20 15:10:27 ,อ่าน 61 )

14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือประเมิน ITA 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-08 10:20:23 ,อ่าน 18 )
- คู่มือการให้บริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-20 10:30:20 ,อ่าน 25 )
- คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-09 14:10:25 ,อ่าน 10 )
- คู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงานไฟฟ้า (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-05 10:50:58 ,อ่าน 36 )
- คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-05 10:30:20 ,อ่าน 40 )
- คู่มือการปฏิบัติงานนายช่างโยธา (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-05 09:30:01 ,อ่าน 38 )
- คู่มือสมรรถนะประจำสายงานผู้บริหาร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 13:40:18 ,อ่าน 38 )
- คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 13:30:58 ,อ่าน 34 )
- คู่มือสมรรถนะหลักข้าราชการส่วนท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 13:10:59 ,อ่าน 36 )
- คู่มือประเมิน ITA 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-09 11:20:54 ,อ่าน 13 )
- คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 16:25:21 ,อ่าน 41 )
- คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 16:15:18 ,อ่าน 41 )
- คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 16:10:16 ,อ่าน 34 )
- คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 16:10:14 ,อ่าน 32 )
- คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 16:10:01 ,อ่าน 34 )
- คู่มือการบันทึกข้อมูล e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 16:05:38 ,อ่าน 33 )
- คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 16:00:42 ,อ่าน 36 )
- คู่มือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 15:25:09 ,อ่าน 35 )
- คู่มือการประเมิน ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 14:50:40 ,อ่าน 34 )
- คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 14:50:38 ,อ่าน 38 )
- มาตรฐานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 14:45:53 ,อ่าน 37 )
- มาตรฐานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 14:30:11 ,อ่าน 37 )
- คู่มือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 13:15:25 ,อ่าน 36 )
- คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 11:35:11 ,อ่าน 42 )
- คู่มือการเลื่อนระดับ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 11:30:19 ,อ่าน 35 )
- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 11:30:19 ,อ่าน 39 )
- คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 11:30:08 ,อ่าน 32 )
- คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 11:10:27 ,อ่าน 33 )
- คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 10:20:41 ,อ่าน 38 )
- คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 10:15:28 ,อ่าน 33 )
- คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 10:05:56 ,อ่าน 39 )
- คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 10:00:32 ,อ่าน 36 )

15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- คู่มือการให้บริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-15 15:05:18 ,อ่าน 4 )
- คู่มือการเข้าใช้งานบริการ (E-Service) ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-15 15:00:23 ,อ่าน 5 )
- คู่มือการให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 14:30:07 ,อ่าน 14 )
- คู่มือการให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 14:25:20 ,อ่าน 13 )
- คู่มือการให้บริการลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 14:20:58 ,อ่าน 12 )
- คู่มือการให้บริการรับชำระภาษีป้าย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 14:15:31 ,อ่าน 13 )
- คู่มือการให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 14:10:46 ,อ่าน 12 )
- มาตรฐานการให้บริการ กองช่าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-11 13:30:01 ,อ่าน 37 )
- คู่มือเด็กและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านหวาย (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-29 14:10:01 ,อ่าน 32 )
- วีดีโอแนะนำการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด สำหรับประชาชน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-26 12:10:50 ,อ่าน 33 )
- คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง "ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น" (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-05 11:30:05 ,อ่าน 39 )
- คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-05 11:30:00 ,อ่าน 44 )
- คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-04 10:20:13 ,อ่าน 38 )
- คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2021-10-04 14:05:12 ,อ่าน 31 )
- คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2021-10-04 13:25:13 ,อ่าน 31 )
- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2021-10-01 13:20:17 ,อ่าน 37 )
- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2021-10-01 11:20:22 ,อ่าน 31 )
- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2021-10-01 09:40:22 ,อ่าน 35 )

16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 15:20:54 ,อ่าน 13 )
- สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-04 10:20:15 ,อ่าน 14 )
- รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจของงานพัฒนา และจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 14:35:26 ,อ่าน 11 )
- สรุปผลการขออนุญาตก่อสร้างไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 14:30:44 ,อ่าน 10 )
- สรุปผลการขออนุญาตก่อสร้างไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-03 10:50:00 ,อ่าน 18 )
- รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-12 10:20:21 ,อ่าน 44 )
- สรุปผลการขออนุญาตก่อสร้าง ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-31 10:50:13 ,อ่าน 39 )
- สรุปผลการขออนุญาตก่อสร้าง ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-03 10:30:31 ,อ่าน 37 )
- รายงานสถิติการให้บริการ การจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-30 13:50:56 ,อ่าน 35 )

17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-31 13:25:49 ,อ่าน 22 )
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-28 10:20:08 ,อ่าน 48 )

18.E–Service

19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-03 11:30:21 ,อ่าน 22 )
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 15:15:46 ,อ่าน 31 )
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-04 13:45:45 ,อ่าน 46 )

20.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-07-01 10:25:07 ,อ่าน 0 )
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-17 08:55:03 ,อ่าน 3 )
- ประกาศราคาจ้าง คสล.เส้นหนองบัวนาข่าไปถึงวัดป่าสามัคคีธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-06 09:35:26 ,อ่าน 5 )
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเส้นหนองบัวนาข่าไปถึงวัดป่าสามัคคีธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-30 15:10:40 ,อ่าน 6 )
- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-30 14:40:20 ,อ่าน 7 )
- เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเส้นหนองบัวนาข่าไปถึงวัดป่าสามัคคีธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-28 15:35:28 ,อ่าน 6 )
- ประกาศผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2567) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-19 14:50:36 ,อ่าน 8 )
- เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 1 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-12 10:15:15 ,อ่าน 7 )
- เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเปลือย หมู่ที่ 6 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-12 10:10:52 ,อ่าน 14 )
- เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-12 10:05:38 ,อ่าน 10 )
- เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนหินคลุก บ้านตลาด หมู่ที่ 2 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-12 10:00:04 ,อ่าน 9 )
- เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนดิน บ้านเปลือย หมู่ที่ 6 สายที่ 3 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-07 10:20:18 ,อ่าน 10 )
- เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนดิน บ้านเปลือย หมู่ที่ 6 สายที่ 1 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-07 10:15:09 ,อ่าน 9 )
- เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนดิน บ้านโนนแคน หมู่ที่ 15 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-07 10:10:28 ,อ่าน 12 )
- เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนดิน บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 12 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-07 10:05:56 ,อ่าน 11 )
- เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 12 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-07 10:00:29 ,อ่าน 9 )
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 09:10:53 ,อ่าน 23 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-04 10:10:59 ,อ่าน 23 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนหินคลุก บ้านหวายน้อย หมู่ที่ 11 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-04 10:05:15 ,อ่าน 26 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนหินคลุก บ้านมะแซว หมู่ที่ 9 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-04 10:00:55 ,อ่าน 25 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมถนน ในเขตตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-01 09:50:33 ,อ่าน 23 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ขยายปะปาหมู่บ้าน บ้านเปลือย หมู่ที่ 6 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-29 10:55:51 ,อ่าน 26 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ใต้ หมู่ที่ 16 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-29 10:50:03 ,อ่าน 23 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-10 11:35:31 ,อ่าน 28 )
- ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-04 10:55:22 ,อ่าน 32 )
- ร่างประกาศ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-04 10:50:05 ,อ่าน 34 )
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-21 11:55:17 ,อ่าน 11 )
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-21 11:55:17 ,อ่าน 14 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง คสล.บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 12 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-21 10:25:09 ,อ่าน 32 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง คสล.บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 5 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-21 10:20:32 ,อ่าน 34 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง คสล.บ้านวังทอง หมู่ที่ 14 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-21 10:15:09 ,อ่าน 32 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง คสล.บ้านมะแซว หมู่ที่ 9 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-21 10:10:28 ,อ่าน 27 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง คสล.บ้านดอนมันน้ำ หมู่ที่ 13 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-21 10:05:43 ,อ่าน 50 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง คสล.บ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 17 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-21 10:00:54 ,อ่าน 49 )
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-03 13:30:21 ,อ่าน 34 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำรวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-03 10:55:06 ,อ่าน 40 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่องรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 3 ถึง บ้านตลาด หมู่ที่ 2 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-06 10:30:30 ,อ่าน 36 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่องรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซ์้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 1 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-19 10:20:17 ,อ่าน 36 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่องรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซ์้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 10 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-19 10:15:22 ,อ่าน 34 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่องรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซ์้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะแซว หมู่ที่ 9 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-19 10:10:40 ,อ่าน 34 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่องรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซ์้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-19 10:05:20 ,อ่าน 37 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่องรายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซ์้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านตลาด หมู่ที่ 2 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-19 10:00:21 ,อ่าน 35 )
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 13:25:54 ,อ่าน 39 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวายน้อย หมู่ที่ 11 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-21 10:35:14 ,อ่าน 45 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาย หมู่ที่ 4 - เขตตำบลหนองคู (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-21 10:30:22 ,อ่าน 39 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก บ้านหวาย หมู่ที่ 4 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-21 10:25:43 ,อ่าน 39 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-21 10:20:49 ,อ่าน 35 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 3 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-21 10:15:07 ,อ่าน 38 )
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแคน หมู่ที่ 15 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-21 10:10:16 ,อ่าน 44 )
- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านมะแซว หมู่ที่ 9 (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-24 15:00:06 ,อ่าน 45 )
- ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับเกรดถนน ในเขตตำบลบ้านหวาย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-20 09:30:13 ,อ่าน 41 )

21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 (4 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-07-09 14:20:44 ,อ่าน 0 )
- สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-06-04 10:25:35 ,อ่าน 1 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-01 10:10:54 ,อ่าน 7 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-01 13:30:20 ,อ่าน 12 )
- ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัศดุ ประจำปี 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-29 10:20:23 ,อ่าน 18 )
- รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-29 10:15:18 ,อ่าน 38 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-01 14:05:06 ,อ่าน 10 )
- รายงานผลการจัดซี้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-02-01 10:00:03 ,อ่าน 14 )
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-03 10:25:35 ,อ่าน 0 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-02 10:15:46 ,อ่าน 16 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบสขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-01 10:15:01 ,อ่าน 16 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบสขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-01 10:05:34 ,อ่าน 15 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบสขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 09:45:24 ,อ่าน 17 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-01 14:00:59 ,อ่าน 24 )
- รายงานผลการจัดซ์้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-08-03 09:50:55 ,อ่าน 26 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-05 05:30:46 ,อ่าน 30 )
- สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-07-01 11:25:35 ,อ่าน 0 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบสขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-01 11:30:52 ,อ่าน 34 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 266 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-05-01 14:30:07 ,อ่าน 34 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร. ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-03 15:30:04 ,อ่าน 37 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-01 14:50:27 ,อ่าน 39 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-01 15:55:27 ,อ่าน 43 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-10 10:50:54 ,อ่าน 35 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-01 14:50:07 ,อ่าน 39 )
- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง แบบ สขร. ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-11-01 13:50:18 ,อ่าน 34 )

22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-12 10:30:39 ,อ่าน 18 )
- รานงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-12 10:00:52 ,อ่าน 19 )
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-11 10:50:22 ,อ่าน 46 )

23.นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
- นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 15:20:08 ,อ่าน 19 )
- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 13:50:11 ,อ่าน 26 )
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 13:50:09 ,อ่าน 23 )
- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-03 13:20:25 ,อ่าน 0 )
- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2021-10-06 13:30:21 ,อ่าน 49 )
- นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2020-12-30 14:00:54 ,อ่าน 48 )

24.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
- กำหนดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 67 (ขาด/ลา/มาสาย) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-10 09:05:12 ,อ่าน 14 )
- ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 13:50:44 ,อ่าน 18 )
- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 13:50:18 ,อ่าน 19 )
- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปี 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 11:15:18 ,อ่าน 19 )
- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปี 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 11:05:40 ,อ่าน 18 )
- ประกาศอัตราร้อยละของฐานการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 11:00:36 ,อ่าน 18 )
- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล รอบการประเมินครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 10:50:03 ,อ่าน 17 )
- ประกาศกำหนดการมาปฏิบัติราชการพนักงาน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 13:55:50 ,อ่าน 42 )
- ประกาศกำหนดการมาปฏิบัติราชการพนักงานครู อบต. (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 13:55:31 ,อ่าน 34 )
- ประกาศกำหนดการมาปฏิบัติราชการพนักงานจ้าง (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 13:55:29 ,อ่าน 34 )
- ประกาศอัตราร้อยละของฐานการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนครู ปี 66 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-02 15:00:04 ,อ่าน 33 )
- ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินพนักงานครู อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-02 14:50:45 ,อ่าน 35 )
- ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-02 14:45:43 ,อ่าน 34 )
- ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-02 14:30:56 ,อ่าน 41 )

25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- 3.การพัฒนาบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-27 09:20:42 ,อ่าน 18 )
- 3. การพัฒนาบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-21 14:10:03 ,อ่าน 20 )
- 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-21 10:55:31 ,อ่าน 19 )
- - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-11 11:55:15 ,อ่าน 19 )
- การพัฒนาบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:40:18 ,อ่าน 40 )
- การพัฒนาบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:40:09 ,อ่าน 38 )
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:35:44 ,อ่าน 36 )
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:35:16 ,อ่าน 39 )
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:35:04 ,อ่าน 34 )
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:25:35 ,อ่าน 39 )
- การพัฒนาบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:15:59 ,อ่าน 42 )
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:15:21 ,อ่าน 43 )
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:10:29 ,อ่าน 37 )
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:10:15 ,อ่าน 40 )
- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:05:37 ,อ่าน 43 )
- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:05:01 ,อ่าน 35 )
- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:00:52 ,อ่าน 45 )
- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 15:00:22 ,อ่าน 39 )
- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 14:55:32 ,อ่าน 37 )
- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 14:55:28 ,อ่าน 35 )
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 14:50:47 ,อ่าน 33 )
- การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-14 14:45:56 ,อ่าน 41 )
- การสรรและการคัดเลือกบุคลากร (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-02-08 15:00:26 ,อ่าน 36 )

26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อบต.บ้านหวาย (LPA) ปี 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-27 09:00:52 ,อ่าน 17 )
- รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-11-17 10:00:36 ,อ่าน 24 )
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-02 14:25:32 ,อ่าน 21 )
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-31 14:05:08 ,อ่าน 48 )
- รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-30 14:50:51 ,อ่าน 38 )

27.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-05 10:20:13 ,อ่าน 14 )
- คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-05 14:25:50 ,อ่าน 42 )
- ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-12 14:25:03 ,อ่าน 40 )

28.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-10 14:20:37 ,อ่าน 11 )
- รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-05 14:20:38 ,อ่าน 41 )

30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-12 10:40:23 ,อ่าน 15 )
- รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-31 12:20:57 ,อ่าน 54 )

31.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-28 14:20:38 ,อ่าน 25 )
- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-12 14:40:11 ,อ่าน 62 )
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบ 2565 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-01-31 16:00:51 ,อ่าน 21 )

32.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- การประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-11 11:20:19 ,อ่าน 15 )
- การประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-11 10:20:04 ,อ่าน 42 )
- การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-12-09 11:20:28 ,อ่าน 41 )

33.รายงานผลตามนโยบาล No Gift Policy
- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-28 14:10:19 ,อ่าน 16 )
- รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-12-28 14:00:48 ,อ่าน 14 )

34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปีงบประมาณ 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-26 11:20:18 ,อ่าน 11 )
- การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-18 14:50:49 ,อ่าน 38 )
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-18 14:45:03 ,อ่าน 43 )
- แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-18 14:00:01 ,อ่าน 34 )

35.กระดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 14:10:03 ,อ่าน 54 )

36.แผนปฏิ่บัติการป้องวกันการทุจริต
- ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (พ.ศ.2566 - 2570) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-12 14:30:58 ,อ่าน 31 )
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 2566-2570 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-12 14:20:28 ,อ่าน 52 )

37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-17 09:10:35 ,อ่าน 10 )
- รายงานติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-18 16:00:12 ,อ่าน 48 )

38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-10 15:05:06 ,อ่าน 15 )
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-10-12 14:20:02 ,อ่าน 52 )

39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-14 13:30:42 ,อ่าน 13 )
- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-14 10:35:59 ,อ่าน 12 )
- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-14 10:35:29 ,อ่าน 11 )
- พรบ.มาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-14 10:30:30 ,อ่าน 11 )
- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 13:50:56 ,อ่าน 40 )
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 13:50:47 ,อ่าน 37 )
- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 13:50:28 ,อ่าน 42 )
- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-03-24 13:50:23 ,อ่าน 37 )
- ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ (3 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-05 10:20:12 ,อ่าน 40 )

40.การขับเคลื่อนจริยธรรม
- กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ปี 67 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-26 13:45:40 ,อ่าน 18 )
- การจัดทำแนวทาปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-26 13:25:59 ,อ่าน 12 )
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-03-26 11:50:00 ,อ่าน 13 )
- การขับเคลื่อนจริยธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-06-01 13:00:24 ,อ่าน 49 )
- แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-20 15:00:21 ,อ่าน 43 )
- ประกาศแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรม ที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ (Dos & Don’ts) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-20 14:00:19 ,อ่าน 45 )
- แนวทางปฏิบัติ Do' & Don'ts การประพฤติตนทางจริยธรรม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-20 13:00:51 ,อ่าน 48 )

41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-20 14:30:53 ,อ่าน 48 )

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-09-29 14:10:57 ,อ่าน 20 )
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2022-09-28 10:25:04 ,อ่าน 54 )

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-04-05 14:20:41 ,อ่าน 60 )
- ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-10 14:10:07 ,อ่าน 44 )
- ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-10 13:50:55 ,อ่าน 42 )
- ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-06 12:50:43 ,อ่าน 38 )
- ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-01-05 14:05:22 ,อ่าน 42 )