ITA (2567)

รับสมัครงาน

o1-โครงสร้าง-2567

o2-ข้อมูลผู้บริหาร

o3-อำนาจหน้าที่

o4-ข้อมูลการติดต่อ

o5-ข่าวประชาสัมพันธ์
- มอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย (2 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-05-15 10:30:52 ,อ่าน 0 )

o6-Q&A

o7-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o8-แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

o9-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o10-คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- คู่มือปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-25 15:00:36 ,อ่าน 6 )

o11-คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*
- คู่มือสำหรับผู้มาติดต่อราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-04-25 14:00:24 ,อ่าน 6 )

o12-ข้อมูลสถิติการให้บริการ*

o13-E–Service

o14-รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o15-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o16-ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o17-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o18-แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2567- 2569) (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2023-10-11 10:15:12 ,อ่าน 8 )

o19-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 2566 (1 ไฟล์) ( เมื่อวันที่ 2024-01-31 14:25:50 ,อ่าน 9 )

o20-ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o21-การขับเคลื่อนจริยธรรม

o22-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o23-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o24-ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o25-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o26-ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o27-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o28-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

o29-รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

o30-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

o31-รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o32-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตo33-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

o34-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o35-รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน